תקנון האתר

תנאי שימוש באתר – מפיצי-ריח מבית ביו-אייר

אתר האינטרנט מפיצי-ריח מבית ביו-אייר (להלן "האתר") מציע לגולשים מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים .

כללי
השימוש באתר והקנייה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. המשתמש באתר לכל צורך שהוא הינו בגיל 18 ומעלה, בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף.

שאלות ויצירת קשר
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של האתר, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני באמצעות עמוד שירות לקוחות.

הגבלת השימוש
א. המשתמש באתר זה אינו מורשה להעתיק, לשכפל, לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר מהאתר. האתר אוסר על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של אתר.
ב. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא. האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
כתנאי לשימוש באתר הינך מתחייב כלפיו שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

הזכויות באתר
א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לאתר מפיצי-ריח מבית ביו-אייר בלבד.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י האתר.
ג. סימני המסחר באתר הינם קניינו של האתר בלבד או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – קניינם של מפרסמים אלו.

אחריות האתר
א. המידע, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות. בעלי האתר או מי מטעמו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. האתר אינו מתחייב כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
ב. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ג. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.

שינוי השירותים והפסקתם
האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות בו והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. האתר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

ביטול רכישה
1. ניתן לבטל רכישה בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזה המקורית השלמה.
2. לצורך ביטול עליך לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל sales@aroma-air.co.il לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תסופק לך. ניתן להחזיר מוצרים חדשים בלבד באריזתם המקורית בלבד.
3. במידה והמוצר נבדק על ידי צוות האתר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה השלמה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה אין צוות האתר מחוייב לאשר את ההחזרה ובמקרה כזה ישלח המוצר חזרה ללקוח.
4. לאחר החזרת המוצרים ובדיקתם על ידי צוות החנות, יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם. בנוסף, תנוכה עלות שליחת ההחזרה אולם דמי משלוח לא יזוכו (במידה וקיימת).
5. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
6. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא בגלל פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו.

אחריות מוצרים
1.חנות מפיצי-ריח מבית ביו-אייר אינה מייצרת את המוצרים, ואינה נושאים באחריות לטיבם, לתכונותיהם ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. כל המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד צוות האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזה. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך לקבל החזר או להחליפם כמו שרשום למעלה.
2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, במידה ויש, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
3. בשום נסיבות אלה לא תחול על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של המוצרים או השירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווים שהושגו באמצעות החנות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בחנות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל צוות החנות ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר/חנות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
צוות האתר או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי נכון, בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
4. השירות בחנות ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפיצי-ריח מבית ביו-אייר או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
5. התמונות באתר מייצגות את צורת המוצר, אך צבעו יכול להיות שונה.

פרטיות
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של האתר. האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי . למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים באתר, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.
ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.
ד. האתר מקדיש משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

מחירי המוצרים
כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע"מ , אלא אם צויין אחרת .

אספקת מוצרים
אספקת המוצרים המוזמנים באתר מתבצע ע"י דואר שליחים של רשות הדואר או ע"י חברת שליחויות פרטית עד לבית הלקוח במקרה של מערכות מורכבות ומסכים, וע"י משלוח חבילות של רשות הדואר לכל שאר הפריטים.

עדכון תנאי השימוש
האתר רשאי לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתו הבלעדי. אנו נציב את תנאי השימוש המעודכנים באתר והם יכנסו לתוקף בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום בו פורסמו לראשונה.